ARTUKBEY KAHVE AŞ.

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu”

AYDINLATMA METNİ

            1.Giriş

ARTUKBEY KAHVE AŞ. (Bundan sonra “ARTUKBEY” Veya “Şirket” Olarak anılacaktır.) olarak, müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

ARTUKBEY’e ait bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere diğer sair mevzuatlara uygun olarak hizmet sağlamaktadır. Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ARTUKBEY tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

(Yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve işlenen kişisel verilerinizde, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgili metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerinizin Korunması” başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.)

            2.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde yer alan;

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KANUN”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. İşbu aydınlatma metninde veri sorumlusu OFİSOSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN adresinde mukim ARTUKBEY KAHVE AŞ. ‘dir.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

            3.Amaç

            Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmakta olup, özellikle KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Diğer yandan; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

            Bugüne dek ARTUKBEY olarak yapmış olduğumuz işin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden veya şirketimizin ilişki içerisinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel veriler hakkında hassas davranarak gizli tutulmuş, hiçbir zaman ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel prensipleri arasında olup, şirketimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri almıştır. Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş, çalışanlarına da bu konuda gerekli talimatları titizlikle vermiştir.

            4.Kapsam

            Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen müşterilerdir.

           

            5.İşlenen Kişisel Veriler

            İş bu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

VERİ KATEGORİSİ

                                            İŞLENEN VERİLER

KİMLİK

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN

İLETİŞİM

e-mail adresi, telefon numarası,

LOKASYON

Yaşadığı ülke, şehir, ilçe, açık adres bilgisi

ÖDEME BİLGİSİ

Ödeme bilgileri

MÜŞTERİ İŞLEM

Alışveriş bilgileri, beğeniler,

(Güncelleme ve değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Güncelleme durumunda değişiklikleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ARTUKBEY’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ARTUKBEY’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde Şirketimizin [email protected] adresine mail atarak verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Konuya ilişkin olarak şirketimiz, verilerinizin güncellendiğine dair size geri dönüş sağlayacaktır. Bu sebeple, tarafımızca size geri dönüş sağlanıncaya kadar, talebinizi yinelemenizi önemle rica ederiz. Aksi takdirde tarafımıza ulaşmayan güncelleme maillerinden Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)

            6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • Şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak,
 • İdari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Şirketimizin iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak 
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgi adli, idari ve kolluk birimleri tarafından talep oluşması halinde kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda, delil olarak kullanabilmek,
 • İşlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak,
 • Doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, 
 • İstatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza sms veya ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

            7.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

            Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bizimle verilerinizi paylaşmanız sırasında, çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin bizimle bizzat paylaşmayı tercih etmeniz ve/veya internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sistemimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, çeşitli kanallar aracılı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere çeşitli yöntemlerle şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

(Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ile ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5’ye yer alan hususların varlığı dahilinde işlenmektedir.)

            8.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla kişisel verileriniz, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

            9.Kişisel Verilerin Aktarılması

            Tarafımızca, söz konusu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak şirket ortakları, şirket yetkilileri, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (şirket avukatımız, mali müşavirimiz, çalışmakta olduğumuz yazılım firması), GSM operatörü, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ile talep halinde ve sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

            Şirketimiz, Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almakta olup, bu konuda olabildiğince hassas davranmaktadır. ARTUKBEY, almış olduğu bu tedbirler ile müşterilerimizin uğraması muhtemel hak ihlallerinin önüne geçmeye çalışmaktadır.

            10. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatı ile ARTUKBEY’e KVKK’nın 11. maddesi gereği şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 6. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan “e” ve “f” maddeleri gereği, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  Artukbey Kahve AŞ. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN adresindeki Şirketimiz İdari birimine, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak yapabilirsiniz. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

(Çerez (cookies) hakkındaki aydınlatma metnimize www.artukbey.com.tr internet adresimizdeki “Artukbey Kahve AŞ. Çerez Politikası” başlığından ulaşabilirsiniz.)

11. İletişim Bilgileri                                                                                                                                         

ARTUKBEY KAHVE AŞ.                                                                                                                                  Adres  : OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN                                                 Telefon : 444 7 047 -0546 506 66 68                                                                                                                     E-Posta : [email protected]         

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR