ARTUKBEY KAHVE AŞ.

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu”

AYDINLATMA METNİ

            1.Giriş

ARTUKBEY KAHVE AŞ. (Bundan sonra “ARTUKBEY” Veya “Şirket” Olarak anılacaktır.) olarak, müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

ARTUKBEY’e ait bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere diğer sair mevzuatlara uygun olarak hizmet sağlamaktadır. Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ARTUKBEY tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

(Yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve işlenen kişisel verilerinizde, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgili metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerinizin Korunması” başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.)

            2.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde yer alan;

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KANUN”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. İşbu aydınlatma metninde veri sorumlusu OFİSOSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN adresinde mukim ARTUKBEY KAHVE AŞ. ‘dir.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

            3.Amaç

            Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmakta olup, özellikle KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Diğer yandan; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

            Bugüne dek ARTUKBEY olarak yapmış olduğumuz işin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden veya şirketimizin ilişki içerisinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel veriler hakkında hassas davranarak gizli tutulmuş, hiçbir zaman ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel prensipleri arasında olup, şirketimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri almıştır. Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş, çalışanlarına da bu konuda gerekli talimatları titizlikle vermiştir.

            4.Kapsam

            Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen müşterilerdir.

           

            5.İşlenen Kişisel Veriler

            İş bu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

VERİ KATEGORİSİ

                                            İŞLENEN VERİLER

KİMLİK

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN

İLETİŞİM

e-mail adresi, telefon numarası,

LOKASYON

Yaşadığı ülke, şehir, ilçe, açık adres bilgisi

ÖDEME BİLGİSİ

Ödeme bilgileri

MÜŞTERİ İŞLEM

Alışveriş bilgileri, beğeniler,

(Güncelleme ve değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Güncelleme durumunda değişiklikleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ARTUKBEY’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ARTUKBEY’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde Şirketimizin [email protected] adresine mail atarak verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Konuya ilişkin olarak şirketimiz, verilerinizin güncellendiğine dair size geri dönüş sağlayacaktır. Bu sebeple, tarafımızca size geri dönüş sağlanıncaya kadar, talebinizi yinelemenizi önemle rica ederiz. Aksi takdirde tarafımıza ulaşmayan güncelleme maillerinden Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)

            6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • Şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak,
 • İdari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Şirketimizin iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak 
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgi adli, idari ve kolluk birimleri tarafından talep oluşması halinde kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda, delil olarak kullanabilmek,
 • İşlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak,
 • Doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, 
 • İstatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza sms veya ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

            7.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

            Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bizimle verilerinizi paylaşmanız sırasında, çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin bizimle bizzat paylaşmayı tercih etmeniz ve/veya internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sistemimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, çeşitli kanallar aracılı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere çeşitli yöntemlerle şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

(Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ile ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5’ye yer alan hususların varlığı dahilinde işlenmektedir.)

            8.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla kişisel verileriniz, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

            9.Kişisel Verilerin Aktarılması

            Tarafımızca, söz konusu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak şirket ortakları, şirket yetkilileri, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (şirket avukatımız, mali müşavirimiz, çalışmakta olduğumuz yazılım firması), GSM operatörü, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ile talep halinde ve sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

            Şirketimiz, Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almakta olup, bu konuda olabildiğince hassas davranmaktadır. ARTUKBEY, almış olduğu bu tedbirler ile müşterilerimizin uğraması muhtemel hak ihlallerinin önüne geçmeye çalışmaktadır.

            10. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatı ile ARTUKBEY’e KVKK’nın 11. maddesi gereği şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 6. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan “e” ve “f” maddeleri gereği, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  Artukbey Kahve AŞ. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN adresindeki Şirketimiz İdari birimine, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak yapabilirsiniz. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

(Çerez (cookies) hakkındaki aydınlatma metnimize www.artukbey.com.tr internet adresimizdeki “Artukbey Kahve AŞ. Çerez Politikası” başlığından ulaşabilirsiniz.)

11. İletişim Bilgileri                                                                                                                                         

ARTUKBEY KAHVE AŞ.                                                                                                                                  Adres  : OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN                                                 Telefon : 444 7 047 -0546 506 66 68                                                                                                                     E-Posta : [email protected]         

Çerez Kullanımı

ARTUKBEY KAHVE AŞ. 
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

ARTUKBEY KAHVE AŞ. (Bundan sonra “ARTUKBEY” Veya “Şirket” Olarak anılacaktır) www.artukbey.com  web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK” veya Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 1. Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesini ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve ayrıca siteyi kullanıcı dostu kılmak için gerekli olup, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

 1. Amaç

ARTUKBEY tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.artukbey.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 1. Çerezler Ne İçin Kullanılır?

Çerezler, web sitemizin işleyişindeki ana unsurlardan biridir. Çerezleri, web sitemizi ziyaret tecrübelerinizi daha verimli hale getirmek amacıyla kullanıyoruz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çerez Kullanımının Önlenmesi

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. İş bu web sayfasında Çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Dilediğiniz herhangi bir anda çerez kullanımını önleyebilirsiniz(ARTUKBEY olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz).

 1. Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, telefonunuzla, bilgisayarınızla veya herhangi bir elektronik cihazınızla web sitemizi ziyaretiniz sırasında, elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Aşağıdaki tablolarda bu web sitesinde kullanılan çerezler, etiketler ve benzer diğer araçlar, her birinin kullanım amaçları, süreleri ve yönetimine (kendi ya da üçüncü taraf) ilişkin bilgilerle birlikte gösterilmektedir.

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Süesi

TicimaxReferer

Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu cookiedir

7 gün

ReklamKaynagi

Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu cookiedir

7 gün

SonZiyaretEdilenUrunler 

Kullanıcıyı satınalma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünlerin tutulduğu cookiedir

7 gün

magazaBolgeSecimi

Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

kampanyaTeklifleri

Kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu cookiedir

7 gün

productComparison

Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax_Member_Data 

Kullanıcıya ait kayıt bilgilerinin hashlenmiş bir şekilde tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

Ticimax_Cart_SessionID

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

CultureSettings

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

TiciPushNotification 

Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir

(gösterim durumu vb)

30 gün

ticimax_PopupSettings 

Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir

(gösterim durumu vb)

30 gün

“Bu bilgilendirme tablosu bu web sitesinde sunulan hizmetler değiştikçe olabildiğince çabuk güncellenecektir. Daima bu tabloya dahil edilmiş olanlarla aynı amaçlarla kullanılacak araçlar olsalar da her halükarda bilgilendirme tablosu bir çerez, etiket ya da diğer aracı güncelleme nedeniyle geçici olarak içermeyebilir.”Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.                           

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  Artukbey Kahve AŞ. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN adresindeki Şirketimiz İdari birimine, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak yapabilirsiniz. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

8.İletişim

ARTUKBEY KAHVE AŞ.                                                                                                                                  Adres  : OFİS OSB MAHALLESİ O.S.B. 42. SK. NO: 8 ARTUKLU/MARDİN                                                 Telefon : 444 7 047 - +90 (546) 506 66 68                                                                                                             E-Posta : [email protected]